Om hrim hrim hrim shrim lakshmi vasudevaya namah

    
om hrim hrim hrim shrim lakshmi va sudevaya namah vishnu mantra

Om hrim hrim hrim shrim lakshmi vasudevaya namah


Categories


Moto M (Silver, 64 GB) (4 GB RAM)

₹15,999