Lord Vishnu

Size: 1920x1080 PX   Download   |  
Apply frame

Share Link:

HTML Code:

Lord Vishnu is one of the most important Gods of Hindu pantheons along with Lord Shiva and Lord Vishnu. The character of Lord Vishnu is quite complex as He is considered as the guardian and preserver of men and when necessary appeared on this earth in the form of various incarnations to fight against the demons and evils so as to maintain a cosmic harmony.In the Hindu sacred texts, Lord Vishnu is described to have divine pale blue colour of water filled clouds and have four arms. He is found holding a lotus flower in the lower left hand, a conch in the upper left hand, in the lower right hand, a unique mace known as a Kaumodaki gada which is used in warfare and also a powerful weapon named Sudarshan Chakra in the upper right hand. Lord Vishnu is also described to have ‘Universal Form’ as per Bhagavad Gita, which is even beyond the human imagination or perception. It is also said that Lord Vishnu owns five types of weapons which are Sudarshanam, Komodaki, Panchajanyam Sharangam and Nandakam.

Garuda eagle, king of the birds is the vehicle of Lord Vishnu. Garuda is referred to as an assurance of fearlessness during the time of calamity and is empowered with speed and courage to spread knowledge of Vedas.

Supremacy of Lord Vishnu is attested by his victories over powerful entities. The quiet face of Lord Vishnu is to inspire people to keep calm and remain patient during tough times. He also taught that with a quiet attitude towards problem, one can easily achieve success.

Lord Vishnu is also known as Narayana or Hari. The devotees of Vishnu are called Vaishnavas, and Goddess Lakshmi is His consort and is known to be the goddess of beauty and wealth. Lord Vishnu is worshipped widely through many regions in order to gain divine power and peace in life. Innumerable temples of Vishnu and his incarnations are made in various places.

Names of Lord Vishnu

 • Samgrahah
 • Sargah
 • Vishnuh
 • Vashatkaarah
 • Bhoota-Bhavya-Bhavat-Prabhuh
 • Bhoota-Krit
 • Bhoota-Bhrit
 • Bhaavo
 • Bhootaatmaa
 • Bhoota-Bhaavanah
 • Pootaatmaa
 • Paramaatmaa
 • Muktaanaam Paramaa Gatih
 • Avyayah
 • Purushah
 • Saakshee
 • Kshetrajnah
 • Yogah
 • Yoga-Vidaam
 • Pradhaana-Purusheshvarah
 • Naarasimha-Vapuh
 • Shreemaan
 • Keshavah
 • Purushottamah
 • Vishvam
 • Sarvah
 • Sharvas
 • Shivah
 • Sthaanuh
 • Bhootaadih
 • Nidhir-Avyayah
 • Sambhavah
 • Bhaavanah
 • Bhartaa
 • Prabhavah
 • Prabhuh
 • Eeshvarah
 • Svayambhooh
 • Shambhuh
 • Aadityah
 • Pushkaraakshah
 • Mahaasvanah
 • Anaadi-Nidhanah
 • Dhaataa
 • Vidhaataa
 • Dhaaturuttamah
 • Aprameyah
 • Hrisheekeshah
 • Padmanaabhah
 • Amaraprabhuh
 • Vishvakarmaa
 • Akshara
 • Tvashtaa
 • Sthavishtah
 • Sthaviro
 • Agraahyah
 • Shaashvatah
 • Krishno
 • Lohitaakshah
 • Pratardanah
 • Prabhootas
 • Trikakub-Dhaama
 • Pavitram
 • Mangalam Param
 • Eeshanah
 • Praanadah
 • Praano
 • Jyeshthah
 • Shreshthah
 • Prajaapatih
 • Hiranyagarbhah
 • Bhoogarbhah
 • Maadhavah
 • Madhusoodanah
 • Eeshvarah
 • Vikramee
 • Dhanvee
 • Medhaavee
 • Vikramah
 • Kramah
 • Anuttamah
 • Aatmavaan
 • Manuh
 • Sureshah
 • Sharanam
 • Sharma
 • Visva-Retaah
 • Prajaa-bhavah
 • Ahah
 • Samvatsarah
 • Vyaalah
 • Sarveshvarah
 • Siddhah
 • Siddhih
 • Sarvaadih
 • Achyutah
 • Vrishaakapih
 • Ameyaatmaa
 • Sarva-Yoga-Vinissritah
 • Vasuh
 • Vasumanaah
 • Satyah
 • Samaatmaa
 • Sammitah
 • Samah
 • Amoghah
 • Pundareekaakshah
 • Vrishakarmaa
 • Vrishaakritih
 • Rudra
 • Babhrur
 • Vishvayonih
 • Duraadharshah
 • Kritajnah
 • Kritih
 • Shuchi-Shravaah
 • Amritah
 • Shaashvatah-Sthaanur
 • Varaaroho
 • Mahaatapaah
 • Pratyayah
 • Sarvadarshanah
 • Ajah
 • Vishvaksenah
 • Janaardanah
 • Vedah
 • Vedavid
 • Avyangah
 • Vedaangah
 • Vedavit
 • Kavih
 • Lokaadhyakshah
 • Suraadhyaksho
 • Chaturvyoohah
 • Chaturdamstrah
 • Chaturbhujah
 • Bhraajishnur
 • Bhojanam
 • Sarvagah
 • Sarvavid-Bhaanuh
 • Bhoktaa
 • Sahishnuh
 • Jagadaadijah
 • Anaghah
 • Vijayah
 • Jetaa
 • Vishvayonih
 • Punarvasuh
 • Upendra
 • Vaamanah
 • Praamshuh
 • Amoghah
 • Shuchih
 • Oorjitah
 • Ateendrah
 • Dharmaadhyakshah
 • Krita-Akritah
 • Chaturaatmaa
 • Dhritaatmaa
 • Niyamo
 • Yamah
 • Vedyah
 • Vaidyah
 • Sadaa-Yogee
 • Veerahaa
 • Maadhavo
 • Madhuh
 • Ateendriyo
 • Mahaamayo
 • Mahotsaaho
 • Mahaa-Shaktih
 • Mahaa-Dyutih
 • Anirdeshya-Vapuh
 • Shreemaan
 • Ameyaatmaa
 • Mahaadri-Dhrik
 • Maheshvaasah
 • Maheebhartaa
 • Shrinivasa
 • Sataam
 • Aniruddhah
 • Suraanando
 • Govindah
 • Govidaam-patih
 • Mareechih
 • Damanah
 • Hamsah
 • Suparnah
 • Bhujagottamah
 • Hiranyanaabhah
 • Sutapaah
 • Padmanaabhah
 • Prajaapatih
 • Amrityuh
 • Sarva-drik
 • Simhah
 • Sandhaataa
 • Sandhimaan
 • Sthirah
 • Ajah
 • Durmarshanah
 • Shaastaa
 • Visrutaatmaa
 • Suraarihaa
 • Guruh
 • Gurutamah
 • Dhaama
 • Satyah
 • Satya-Paraakramah
 • Nimishah
 • Animishah
 • Sragvee
 • Vaachaspatir-Udaara-Dheeh
 • Agraneeh
 • Mahaabalah
 • Mahaabuddhir
 • Mahaa-Veeryah
 • Graamaneeh
 • Shreemaan
 • Nyaayah
 • Netaa
 • Sameeranah
 • Sahasra-Moordhaa
 • Vishvaatmaa
 • Sahasraakshah
 • Sahasrapaat
 • Aavartanah
 • Nivritaatmaa
 • Samvritah
 • Sam-Pramardanah
 • Ahassamvartakah
 • Vahnih
 • Anilah
 • Dharaneedharah
 • Suprasaadah
 • Prasanaatmaa
 • Vishva-dhrik
 • Vishvabhuk
 • Vibhuh
 • Satkartaa
 • Satkritah
 • Narah
 • Asankhyeyah
 • Aprameyaatmaa
 • Vishishtah
 • Shishta-Krit
 • Shuchih
 • Siddhaarthah
 • Siddhasankalpah
 • Siddhidah
 • Siddhisaadhanah
 • Vrishaahee
 • Vrishabhah
 • Vishnuh
 • Vrishaparvaa
 • Vrishodarah
 • Vardhanah
 • Vardhamaanah
 • Viviktah
 • Shruti-Saagarah
 • Subhujah
 • Durdurdharah
 • Vaagmee
 • Mahendrah
 • Vasudah
 • Vasuh
 • Naika-Roopo
 • Brihad-Roopah
 • Shipivishtah
 • Prakaashanah
 • Ojas-Tejo-Dyutidharah
 • Prakaashaatmaa
 • Prataapanah
 • Riddhah
 • Spashtaaksharo
 • Mantrah
 • Chandraamshuh
 • Bhaaskara-Dyutih
 • Saadhur
 • Jahnuh
 • Naaraayanah
 • Amritaamsoodbhavo
 • Bhaanuh
 • Shashabindhuh
 • Sureshvarah
 • Aushadham
 • Jagatas-Setuh
 • Satya-Dharma-Paraakramah
 • Bhoota-Bhavya-Bhavan-Naathah
 • Pavanah
 • Paavanah
 • Analah
 • Kaamahaa
 • Kaamakrit
 • Kaantah
 • Kaamah
 • Kaamapradah
 • Prabhuh
 • Mahaashanah
 • Adrishyah
 • Vyaktaroopah
 • Sahasrajit
 • Anantajit
 • Ishtah
 • Visishtah
 • Sishteshtah
 • Shikhandee
 • Nahushah
 • Vrishah
 • Krodhahaa
 • Krodhakrit-Kartaa
 • Visvabaahuh
 • Maheedharah
 • Achyutah
 • Prathitah
 • Praanah
 • Praanadah
 • Vaasavaanujah
 • Apaam-Nidhih
 • Adhishthaanam
 • Apramattah
 • Pratishthitah
 • Skandah
 • Skanda-Dharah
 • Dhuryah
 • Varadah
 • Vaayuvaahanah
 • Vaasudevah
 • Brihat-Bhaanuh
 • Aadidevah
 • Purandarah
 • Ashokah
 • Taaranah
 • Taarah
 • Shoorah
 • Shaurih
 • Janeshvarah
 • Anukoolah
 • Sataavarttah
 • Padmee
 • Padmanibhekshanah
 • Padmanaabhah
 • Aravindaakshah
 • Padmagarbhah
 • Shareerabhrit
 • Maharddhi
 • Riddhah
 • Vriddhaatmaa
 • Mahaakshah
 • Garudadhvajah
 • Atulah
 • Sharabhah
 • Bheemah
 • Samayajnah
 • Havirharih
 • Sarva-Lakshana-Lakshanyah
 • Lakshmeevaan
 • Samitinjayah
 • Viksharah
 • Rohitah
 • Yugaadi-krit
 • Yugaavartah
 • Naikamaayah
 • Maargah
 • Hetuh
 • Daamodarah
 • Sahah
 • Maheedharah
 • Mahaabhaago
 • Vegavaan
 • Amitaashanah
 • Udbhavah
 • Kshobhanah
 • Devah
 • Shreegarbhah
 • Parameshvarah
 • Karanam
 • Kaaranam
 • Kartaa
 • Vikartaa
 • Gahanah
 • Guhah
 • Vyavasaayah
 • Vyavasthaanah
 • Samsthaanah
 • Sthaanadah
 • Dhruvah
 • Pararddhih
 • Paramaspashtah
 • Tushtah
 • Pushtah
 • Shubhekshanah
 • Raamah
 • Viraamah
 • Virajo
 • Maargah
 • Neyah
 • Nayah
 • Anayah
 • Veerah
 • Shaktimataam-Shresthah
 • Dharmah
 • Dharmaviduttamah
 • Vaikunthah
 • Purushah
 • Praanah
 • Praanadah
 • Pranavah
 • Prituh
 • Hiranyagarbhah
 • Shatrughnah
 • Vyaaptah
 • Vaayuh
 • Adhokshajah
 • Rituh
 • Sudarshanah
 • Kaalah
 • Parameshthee
 • Parigrahah
 • Ugrah
 • Samvatsarah
 • Dakshah
 • Vishraamah
 • Vishva-Dakshinah
 • Vistaarah
 • Sthaavarah-Sthaanuh
 • Pramaanam
 • Beejamavyayam
 • Arthah
 • Anarthah
 • Mahaakoshah
 • Mahaabhogah
 • Mahaadhanah
 • Anirvinnah
 • Sthavishthah
 • A-bhooh
 • Dharma-Yoopah
 • Mahaa-Makhah
 • Nakshatranemir
 • Nakshatree
 • Kshamah
 • Kshaamah
 • Sameehanah
 • Yajnah
 • Ijyah
 • Mahejyah
 • Kratuh
 • Satram
 • Sataam-Gatih
 • Sarvadarshee
 • Vimuktaatmaa
 • Sarvajno
 • Jnaanamuttamam
 • Sukhadah
 • Suhrit
 • Manoharah
 • Jita-krodhah
 • Veerabaahur
 • Vidaaranah
 • Svaapanah
 • Svavashah
 • Vyaapee
 • Naikaatmaa
 • Naikakarmakrit
 • Vatsarah
 • Vatsalah
 • Vatsee
 • Ratnagarbhah
 • Dhaneshvarah
 • Dharmagub
 • Dharmakrit
 • Dharmee
 • Sat
 • Asat
 • Ksharam
 • Aksharam
 • Avijnaataa
 • Sahasraamshur
 • Vidhaataa
 • Kritalakshanah
 • Gabhastinemih
 • Sattvasthah
 • Simhah
 • Bhoota-Maheshvarah
 • Aadidevah
 • Mahaadevah
 • Deveshah
 • Devabhrit-Guruh
 • Uttarah
 • Gopatih
 • Goptaa
 • Jnaanagamyah
 • Puraatanah
 • Shareera-Bhootabhrit
 • Bhoktaa
 • Kapeendrah
 • Bhooridakshinah
 • Somapah
 • Amritapah
 • Somah
 • Purujit
 • Purusattamah
 • Vinayah
 • Jayah
 • Satyasandhah
 • Daashaarhah
 • Saatvataam-patih
 • Jeevah
 • Vinayitaa-saakshee
 • Mukundah
 • Amitavikramah
 • Ambho-nidhir
 • Anantaatmaa
 • Mahodadhishayah
 • Antakah
 • Ajah
 • Mahaarhah
 • Svaabhaavyah
 • Jitaamitrah
 • Pramodanah
 • Aanandah
 • Rathaanga-Paanih
 • Akshobhyah
 • Sarva-Praharanaayudhah
 • Madhusudana
 • Nandanah
 • Nandah
 • Satyadharmaa
 • Suvratah
 • Sumukhah
 • Sookshmah
 • Sughoshah
 • Trivikramah
 • Maharshih
 • Kritajnah
 • Medineepatih
 • Tripadah
 • Tridashaadhyaksho
 • Mahaashringah
 • Kritaantakrit
 • Mahaavaraaho
 • Govindah
 • Sushenah
 • Kanakaangadee
 • Guhyo
 • Gabheerah
 • Gahano
 • Guptah
 • Chakra-Gadaadharah
 • Vedhaah
 • Svaangah
 • Ajitah
 • Krishnah
 • Dridhah
 • Sankarshanochyutah
 • Varunah
 • Vaarunah
 • Vrikshah
 • Pushkaraakshah
 • Mahaamanaah
 • Bhagavaan
 • Bhagahaa
 • Aanandee
 • Vanamaalee
 • Halaayudhah
 • Aadityah
 • Jyotiraadityah
 • Sahishnuh
 • Gatisattamah
 • Sudhanvaa
 • Khanda-Parashur
 • Daarunah
 • Dravinapradah
 • Divah-Sprik
 • Sarvadrik-Vyaaso
 • Vaachaspatir-Ayonijah
 • Trisaamaa
 • Saamagah
 • Saama
 • Nirvaanam
 • Bheshajam
 • Bhishak
 • Samnyaasa-Krit
 • Samah
 • Shaantah
 • Nishthaa
 • Shaantih
 • Paraayanam
 • Shubhaangah
 • Shaantidah
 • Shrashtaa
 • Kumudah
 • Kuvaleshayah
 • Gohitah
 • Gopatih
 • Goptaa
 • Vrishabhaaksho
 • Vrishapriyah
 • Anivartee
 • Shivah
 • Shreevatsa-Vakshaah
 • Shrevaasah
 • Shreepatih
 • Shreemataam
 • Shreedah
 • Shreeshah
 • Shreenivaasah
 • Shreenidhih
 • Shreevibhaavanah
 • Shreedharah
 • Shreekarah
 • Shreyah
 • Shreemaan
 • Loka-Trayaashrayah
 • Svakshah
 • Svangah
 • Shataanandah
 • Nandih
 • Jyotir-Ganeshvarah
 • Vijitaatmaa
 • Vidheyaatmaa
 • Sat-Keertih
 • Chinnasamshayah
 • Udeernah
 • Sarvatah-Chakshuh
 • Aneeshah
 • Shaashvata-Sthirah
 • Bhooshayah
 • Bhooshanah
 • Bhootih
 • Vishokah
 • Shoka-Naashanah
 • Archishmaan
 • Architah
 • Kumbhah
 • Vishuddhaatmaa
 • Vishodhanah
 • Anniruddhah
 • Apratirathah
 • Pradyumnah
 • Amitavikramah
 • Kaalanemi-Nihaa
 • Veerah
 • Shauri
 • Shoora-Janeshvarah
 • Trilokaatmaa
 • Trilokeshah
 • Keshavah
 • Keshihaa
 • Harih
 • Kaamadevah
 • Kaamapaalah
 • Kaamee
 • Kaantah
 • Kritaagamah
 • Anirdeshya-Vapuh
 • Vishnuh
 • Veerah
 • Anantah
 • Dhananjayah
 • Brahmanyah
 • Brahmakrit
 • Brahmaa
 • Brahma
 • Brahma-Vivardhanah
 • Brahmavid
 • Braahmanah
 • Brahmee
 • Brahmajno
 • Braahmana-Priyah
 • Mahaakramo
 • Mahaakarmaa
 • Mahaatejaah
 • Mahoragah
 • Mahaakratuh
 • Mahaayajvaa
 • Mahaayajnah
 • Mahaahavih
 • Stavyah
 • Stavapriyah
 • Stotram
 • Stutih
 • Stotaa
 • Ranapriyah
 • Poornah
 • Poorayitaa
 • Punyah
 • Punya-Keertir
 • Anaamayah
 • Manojavah
 • Teerthakaro
 • Vasuretaah
 • Vasupradah
 • Vasupradah
 • Vaasudevo
 • Vasuh
 • Vasumanaah
 • Havih
 • Sadgatih
 • Satkritih
 • Satta
 • Sadbhootih
 • Satparaayanah
 • Shoorasenah
 • Yadu-shresthah
 • Sannivaasah
 • Suyaamunah
 • Bhootaavaaso
 • Vaasudevah
 • Sarvaasunilayah
 • Analah
 • Darpahaa
 • Darpadah
 • Driptah
 • Durdharah
 • Athaaparaajitah
 • Vishvamoortih
 • Mahaamortir
 • Deeptamoortir
 • A-moortirmaan
 • Anekamoortih
 • Avyaktah
 • Shatamoortih
 • Shataananah
 • Ekah
 • Naikah
 • Savah
 • Kah
 • Kim
 • Yat
 • Tat
 • Padam-anuttamam
 • Lokabandhur
 • Lokanaathah
 • Maadhavah
 • Bhaktavatsalah
 • Suvarna-varnah
 • Hemaangah
 • Varaangah
 • Chandanaangadee
 • Veerahaa
 • Vishama
 • Shoonyah
 • Ghritaaseeh
 • Acalah
 • Chalah
 • Amaanee
 • Maanadah
 • Maanyah
 • Lokasvaamee
 • Trilokadhrik
 • Sumedhaa
 • Medhajah
 • Dhanyah
 • Satyamedhah
 • Dharaadharah
 • Tejovrisho
 • Dyutidharah
 • Sarva-Shastra-Bhritaam-Varah
 • Pragrahah
 • Nigrahah
 • Vyagrah
 • Naikashringah
 • Gadaagrajah
 • Chaturmoortih
 • Chaturbaahuh
 • Chaturvyoohah
 • Chaturgatih
 • Chaturaatmaa
 • Chaturbhaavas
 • Chatur-Vedavid
 • Ekapaat
 • Samaavartah
 • Nivrittaatmaa
 • Durjayah
 • Duratikramah
 • Durlabhah
 • Durgamah
 • Durgah
 • Duraavaasah
 • Duraarihaa
 • Shubhaangah
 • Lokasaarangah
 • Sutantuh
 • Tantu-Vardhanah
 • Indrakarmaa
 • Mahaakarmaa
 • Kritakarmaa
 • Kritaagamah
 • Udbhavah
 • Sundarah
 • Sundah
 • Ratna-Naabhah
 • Sulochanah
 • Arkah
 • Vaajasanah
 • Shringee
 • Jayantah
 • Sarvavij-Jayee
 • Suvarna-Binduh
 • Akshobhyah
 • Nivrittaatmaa
 • Samksheptaa
 • Kshemakrit
 • Sarva-Vaageeshvareshvarah
 • Mahaahradah
 • Mahaagartah
 • Mahaabhootah
 • Mahaanidhih
 • Kumudah
 • Kundarah
 • Kundah
 • Parjanyah
 • Paavanah
 • Anilah
 • Amritaashah
 • Amritavapuh
 • Sarvajna
 • Sarvato-mukhah
 • Sulabhah
 • Nyagrodhah
 • Udumbarah
 • Ashvattas
 • Chaanooraandhra-Nishoodanah
 • Sahasraarchih
 • Saptajihvah
 • Saptaidhaah
 • Saptavaahanah
 • Amoortih
 • Anaghah
 • Acintyo
 • Bhayakrit
 • Bhayanaashanah
 • Anuh
 • Brihat
 • Krishah
 • Sthoolah
 • Gunabhrit
 • Nirgunah
 • Mahaan
 • Adhritah
 • Svadhritah
 • Svaasyah
 • Praagvamshah
 • Vamshavardhanah
 • Bhaarabhrit
 • Kathitah
 • Yogee
 • Yogeeshah
 • Sarvakaamadah
 • Aashramah
 • Shramanah
 • Kshaamah
 • Suparnah
 • Vaayuvaahanah
 • Dhanurdharah
 • Dhanurvedah
 • Dandah
 • Damayitaa
 • Damah
 • Aparaajitah
 • Sarvasahah
 • Aniyantaa
 • Niyamah
 • Ayamah
 • Sattvavaan
 • Saattvikah
 • Satyah
 • Satya-Dharma-Paraayanah
 • Abhipraayah
 • Priyaarhah
 • Arhah
 • Priyakrit
 • Preetivardhanah
 • Vihaayasa-gatih
 • Jyotih
 • Suruchih
 • Hutabhuk
 • Vibhuh
 • Ravih
 • Virochanah
 • Sooryah
 • Savitaa
 • Ravilochanah
 • Anantah
 • Hutabhuk
 • Bhoktaaa
 • Sukhadah
 • Naikajah
 • Agrajah
 • Anirvinnah
 • Sadaamarshee
 • Lokaadhishthaanam
 • Adbhutah
 • Sanaat
 • Sanaatanatamah
 • Kapilah
 • Kapih
 • Apyayah
 • Svastidah
 • Svastikrit
 • Svasti
 • Svastibhuk
 • Svastidakshinah
 • Araudrah
 • Kundalee
 • Chakree
 • Vikramee
 • Oorjita-Shaasanah
 • Shabdaatigah
 • Shabdasahah
 • Shishirah
 • Sharvaree-Karah
 • Akroorah
 • Peshalah
 • Dakshah
 • Dakshinah
 • Kshaminaam-Varah
 • Vidvattamah
 • Veetabhayah
 • Punya-Shravana-Keertanah
 • Uttaaranah
 • Dushkritihaa
 • Punyah
 • Duh-Svapna-Naashanah
 • Veerahaa
 • Rakshanah
 • Santah
 • Jeevanah
 • Paryavasthitah
 • Anantaroopah
 • Anantashreeh
 • Jitamanyuh
 • Bhayapahah
 • Chaturashrah
 • Gabheeraatmaa
 • Vidishah
 • Vyaadishah
 • Dishah
 • Anaadih
 • Bhoor-Bhuvo
 • Lakshmeeh
 • Suveerah
 • Ruchiraangadah
 • Jananah
 • Jana-Janmaadir
 • Bheemah
 • Bheema-Paraakramah
 • Aadhaaranilayah
 • Adhaataa
 • Pushpahaasah
 • Prajaagarah
 • Oordhvagah
 • Satpathaachaarah
 • Praanadah
 • Pranavah
 • Panah
 • Pramaanam
 • Praananilayah
 • Praanibhrit
 • Praanajeevanah
 • Tattvam
 • Tattvavit
 • Ekaatmaa
 • Janma-Mrityu-Jaraatigah
 • Bhoor-bhuvah
 • Taarah
 • Savitaa
 • Prapitaamahah
 • Yajnah
 • Yajnapatih
 • Yajvaa
 • Yajnaangah
 • Yajnavaahanah
 • Yajnabhrid
 • Yajnakrit
 • Yajnee
 • Suvratah
 • Siddhah
 • Shatrujit
 • Shatrutaapanah
 • Yajnabhuk
 • Yajnasaadhanah
 • Yajnaantakrit
 • Yajnaguhyam
 • Annam
 • Annaadah
 • Aatmayonih
 • Svayamjaatah
 • Vaikhaanah
 • Saamagaayanah
 • Devakee-Nandanah
 • Srashtaa
 • Kshiteeshah
 • Paapa-Naashanah
 • Samkha-Bhrit
 • Nandakee
 • Chakree
 • Shaarnga-Dhanvaa
 • Gadaadharah

Visit our god wallpaper gallery to download free Lord Vishnu wallpaper, images, photos and picture to make your computer desktop beautiful.

About the Designer

Gajendra is an energetic web designer and developer with 10 years of experience in creating and maintaining functional, attractive website. He has clear understanding of modern technologies and best design practices. Gajendra has a good experience with Word Press, Magneto and Shopify.

More Wallpaper

Write a Review