Om hrim hrim hrim shrim lakshmi vasudevaya namah

    
om hrim hrim hrim shrim lakshmi va sudevaya namah vishnu mantra

Om hrim hrim hrim shrim lakshmi vasudevaya namahCategories